Słuchaczem PUTW może zostać osoba, która mieszka na terenie Gminy Polkowice, jest nieaktywnym zawodowo emerytem lub jest rencistą, ukończyła 45 rok życia bez względu na posiadane wykształcenie.

W miarę wolnych miejsc, Słuchaczem PUTW może zostać także osoba nieaktywna zawodowo niebędąca emerytem lub rencistą, która jest mieszkańcem Gminy Polkowice. Decyzję w tym zakresie podejmuje Koordynator PUTW po uzyskaniu akceptacji Kierownika Biura.

Rok akademicki na Uniwersytecie rozpoczyna się 1 października i kończy 30 czerwca. Każdego roku, podczas ogłoszonej przez Koordynatora rekrutacji (w okresie wakacyjnym), należy złożyć deklarację uczestnictwa na kolejny rok, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie PUTW.

Uczestnictwo w PUTW jest nieodpłatne. Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Polkowice. Kandydaci na Słuchaczy podczas składania deklaracji uczestnictwa wnoszą opłatę wpisowego. Wysokość opłaty określa Rektor na drodze zarządzenia. Wysokość opłaty wpisowego podana jest do wiadomości Kandydatów przed rozpoczęciem rekrutacji.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Uniwersytetu, w okresie rekrutacji wypełnia i dostarcza do Uczelni kwestionariusz rekrutacyjny oraz deklarację udziału wg wzorów zamieszczonych na stronie internetowej PUTW. Druki są dostępne do pobrania ze strony internetowej PUTW i u Koordynatora.

Wymagane dokumenty to kwestionariusz rekrutacyjny oraz deklaracja słuchacza. Dokumenty można pobrać ze strony internetowej bądź w biurze rekrutacji. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do PUTW po raz pierwszy, dostarczają także jedno zdjęcie portretowe (legitymacyjne).

Nie. Słuchaczem może zostać każda osoba spełniająca warunki bez względu na posiadanie wykształcenie.