Strona główna/Rekrutacja

Biuro rekrutacji

Grażyna Sulikowska – Koordynator PUTW

tel. 76 746 53 35, e-mail putw@ujw.pl

UJW, ul. Skalników 6b, pokój nr A216 (I piętro)

Godziny pracy:

  • poniedziałek – 9:00-14:00
  • wtorek – 9:00-14:00
  • środa – 9:00-14:00
  • czwartek – :00-14:00

Termin rekrutacji

23.08.2023-15.09.2023 r.

Dokumenty można złożyć osobiście w biurze rekrutacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłać skan wszystkich dokumentów na adres: putw@ujw.pl

Dokumenty rekrutacyjne

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Uniwersytetu w okresie rekrutacji wypełnia i dostarcza do Uczelni:

Druki dostępne będą także w Biurze rekrutacji u Koordynatora.

Sprawdź godziny pracy Biura.

Opłaty

Kandydat zobowiązany jest do wniesienia w każdym kolejnym roku, w którym deklaruje uczestnictwo w PUTW, opłaty wpisowego w wysokości określonej w zarządzeniu Rektora Uczelni.

Wysokość opłaty podana jest do wiadomości wraz z ogłoszeniem o rozpoczęciu naboru i na rok akademicki 2023/2024 wynosi 60 zł. Opłata wpisowego nie podlega zwrotowi.

Wpłaty należy dokonać przelewem na rachunek:

Santander Bank Polska S.A. nr 73 1090 2109 0000 0005 5006 4774

Tytuł przelewu: „wpisowe PUTW, imię i nazwisko kandydata”.

Limit przyjęć

Limit miejsc dla kandydatów przyjmowanych po raz pierwszy wynosi 50 osób.

O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych zostanie utworzona lista rezerwowa.

Informacje ogólne

Słuchaczem PUTW może zostać osoba, która mieszka na terenie Gminy Polkowice, ukończyła 45 rok życia i jest nieaktywnym zawodowo emerytem lub rencistą niezależnie od posiadanego wykształcenia. Szczegółowe warunki jakie musi spełnić Kandydat na Słuchacza określa Regulamin Polkowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Szuflada z archiwum - koncept