Strona główna/Oferta edukacyjna

Wykłady popularnonaukowe

W trakcie trwania roku akademickiego organizowane są wykłady popularnonaukowe, w których wziąć udział mogą wszyscy słuchacze PUTW. To spotkania z profesorami, popularyzatorami nauki, pasjonatami różnych dyscyplin naukowych i ciekawymi ludźmi.

Każdego roku oferta wykładów jest inna, a najlepiej ocenianych przez słuchaczy wykładowców zapraszamy do Uniwersytetu częściej, z nowymi tematami i fascynującymi historiami.

Celem spotkań ze znanymi postaciami jest stworzenie seniorom warunków do przeżycia niezwykłych emocji i zdobycia ciekawych doświadczeń związanych z bliższym poznaniem ciekawych osobowości.

Zajęcia w modułach edukacyjnych

To zajęcia stałe, realizowane w ramach tematycznych modułów, przeważnie w siedzibie Uczelni w Polkowicach. Odbywają się w stałych grupach, liczbowo dostosowanych do charakteru i potrzeb prowadzonych zajęć. Grupy słuchaczy mogą mieć różny poziom zaawansowania.

Zajęcia realizowane w dwóch semestrach, od stycznia do czerwca i od października do grudnia.

Moduł językowy – to jeden z najobszerniejszych modułów realizowanych w ramach PUTW. W ramach modułu prowadzone są lektoraty z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego na dwóch poziomach zaawansowania: początkujący i kontynuacja. Zajęcia odbywają się w wymiarze dwóch godzin dydaktycznych tygodniowo.

Moduł informatyczny – głównym celem zajęć informatycznych jest nauka i doskonalenie posługiwania się komputerem oraz samodzielnego korzystania z różnych programów komputerowych, a także poruszania się w świecie wirtualnym, m.in. korzystania z poczty elektronicznej, tworzenie stron internetowych czy też korzystania z bankowości elektronicznej. Moduł obejmuje 8 zakresów: podstawy obsługi komputera, pakiet biurowy, internet, praca w chmurze – poczta elektroniczna, podstawy grafiki komputerowej, dźwięk i wideo, programowanie, tworzenie stron www lub blogów.

Moduł historyczno-prawniczy – to obszar, który zawiera bardzo obszerny materiał dydaktyczny, który będzie odzwierciedlał także zainteresowania słuchaczy. Jest odpowiedzią na potrzeby uczestników PUTW, przede wszystkim w zakresie poruszania się w skomplikowanym świecie kodeksów, regulaminów, ustaw czy uchwał. Zajęcia historyczne realizowane w tym module planowane są w formie wykładów i dyskusji na interesujące słuchaczy tematy. Zagadnienia podejmowane podczas zajęć koncentrują się wokół historii Polski w XIX i XX w. oraz elementów historii powszechnej w tym okresie.

Moduł artystyczny – obejmuje różne dziedziny, między innymi: zajęcia teatralne, wokalne, kabaret, plastykę, rękodzieło, arteterapię, scrapbooking, ceramikę, batik, choreoterapię (terapia tańcem i inne formy w zależności od potrzeb słuchaczy). Zajęcia teatralne realizowane w module służą rozwijaniu aktywności intelektualnej, emocjonalno-społecznej, ruchowej, a także wrażliwości na żywe słowo i tekst, rozwijają kreatywność.

Moduł literacko – dziennikarski – to propozycja dla pasjonatów języka ojczystego. W programie między innymi: kultura języka, ewaluowanie języka ojczystego, sztuka mówienia i pisania, wpływ technologii informatycznych i telefonii komórkowej na zmiany językowe, warsztaty dziennikarskie, przeprowadzanie wywiadów, zbieranie materiałów, próby pisania artykułów itp.

Moduł krajoznawczo-przyrodniczy – to spotkania wykładowo-warsztatowe o tematyce turystycznej i przyrodniczej organizowane raz w miesiącu. Podczas zajęć wykładowca przedstawia ciekawe miejsce, kraj, region Polski, Europy lub innego kontynentu, które warto zwiedzić. Słuchacze poznają historię miejsca, jego kulturę, ciekawe miejsca, zabytki, muzea, parki itp.

Wycieczki edukacyjne

W trakcie roku akademickiego, w miarę możliwości i potrzeb, organizuje się wycieczki edukacyjne będące uzupełnieniem modułu turystyczno-przyrodniczego. Wybór miejsca wycieczek dokonywany jest w porozumieniu z Radą Słuchaczy PUTW.

W wycieczkach edukacyjnych mogą wziąć udział rotacyjnie wszyscy chętni słuchacze PUTW.

Akademia aktywnego seniora

Akademia aktywnego seniora, czyli różne formy aktywności fizycznej dla seniorów, które odbywają się odbywają się od poniedziałku do piątku. W zależności od rodzaju, zajęcia trwają godzinę zegarową lub dwie godziny dydaktyczne (2 x 45 min.) najczęściej jeden raz w tygodniu.

Zajęcia fakultatywne

To dodatkowe zajęcia obejmujące między innymi: psychologię społeczną, psychologię konsumenta, psychogerontologię, komunikację  w świecie medialnym, dietetykę, warsztaty kulinarne, strzelectwo i inne. Skierowane są do słuchaczy, którzy poszukują jeszcze innych obszarów wiedzy i chcą się rozwijać w wielu dziedzinach.